hệ ngôn ngữ ĐH Thực Tiễn -實踐大學

Shih Chien University – USC

Đại học Thực Tiễn – 實踐大學

Địa chỉ: No. 70, Dazhi St, Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan

Website: www.usc.edu.tw

Learning Chinese in Taiwan – Shih Chien University Chinese Language Center – Learning Chinese in Taiwan

HỌC PHÍ

  • NT$ 30,000/ Kỳ
  • thứ 2-thứ 6, 9:10 AM – 12:00 PM, 15 h/ tuần.

 

 

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng