hệ 1+4 Đại học Thực Tiễn kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

HỆ 1+4 ĐẠI HỌC HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM KỲ THU THÁNG 9/2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

Hệ 1+4 Đại học KHKT Minh Tân kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

Hệ 1+4 Đại học KHKT Côn Sơn kỳ thu 9. 2024

Xem thêm : 1.TỔNG QUAN ĐẠI HỌC CÔN SƠN-崑山科技大學(Kun Shan University) 2.Giới thiệu hệ vừa học vừa làm Đại học Côn Sơn kỳ thu 9.2024 Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ […]

Hệ 1+4 Đại học KHKT Phụ Anh kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

Hệ 1+4 Đại học dược Gia Nam kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

Hệ 1+4 Đại học KHKT Đông Nam kỳ thu 2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]

Hệ 1+4 Đại học KHKT Long Hoa kỳ thu 9.2024

Chương trình hệ 1+4 ( hay còn gọi là hệ dự bị Đại học)  là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung mà vẫn có thể đi […]