Lịch thi TOCFL tại Hà Nội 2024

2024 年駐越南代表處教育組華測考試時間表

LỊCH THI TOCFL TẠI PHÒ NG GIÁ O DỤC VĂN PHÒNG

KT&VH ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM NĂM 2024

考試日期

Ngày thi

報名日期

Thời gian đăng ký

考試項目

Loại hình thi

收費標準(越盾)

Phíđăng ký( VND)

報名方式及聯絡方式

Hình thức đăng ký và Thông tin liên hệ

 

2024/02/23

2023/12/25

2024/01/23

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459

Email: tweduvn@gmail.com

 

2024/03/08

2024/01/08

2024/02/08

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/03/22

2024/01/22

2024/02/22

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/04/12

2024/02/15

2024/03/12

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/04/26

2024/02/26

2024/03/26

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/05/10

2024/03/11

2024/04/10

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

 

 

2024/05/24

2024/03/25

2024/04/24

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/06/07

2024/04/08

2024/05/07

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459

Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/06/21

2024/04/22

2024/05/21

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/07/12

2024/05/13

2024/06/12

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/07/26

2024/05/27

2024/06/26

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/08/09

2024/06/10

2024/07/09

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/08/23

2024/06/24

2024/07/23

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

 

 

2024/09/06

2024/07/08

2024/08/06

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/09/20

2024/07/22

2024/08/20

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459

Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/10/18

2024/08/19

2024/09/18

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/10/25

2024/08/26

2024/09/25

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/11/08

2024/09/09

2024/10/08

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/11/22

2024/09/23

2024/10/22

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

2024/12/06

2024/10/07

2024/11/06

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

 

 

 

 

2024/12/20

2024/10/21

2024/11/20

CAT 電腦 Thi trên máy tính – Không phân ban  

正體(Phồn thể): 700,000

簡体(Giản thể): 700,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext.8459 Email: tweduvn@gmail.com

備註 Chú ý:

  1. 每場考試僅限一定人數,請提早報名,額滿後就不再接受線上報名。

Mỗi đợt thi chỉ nhận một số lượng thísinh nhất định, đề nghị đăng ký thi sớm, nếu đã nhận đủ thísinh hệ thống sẽ tự động ngừng nhận đăng ký.

  1. 基於考試公平性原則,同一月份無法重複報名同一測驗(等級)之正式測驗,報名時請謹慎選擇考場。若發生重複報名情況, 將不予退費。

Để đảm bảo tính công bằng của kìthi, thísinh không thể đăng kí dự thi cùng một kìthi (cấp độ) chính thức trong cùng một tháng, thísinh cần cẩn trọng chọn lựa địa điểm thi khi đăng kí. Trong trường hợp phát sinh đăng ký trùng lặp, sẽ không được hoàn lại tiền.

  1. 報名開放時間會按照臺灣的時間(台灣的時間比越南快一小時),請考生提早登入系統準備。

Thời gian mở đăng ký sẽ dựa vào thời gian của Đài Loan (thời gian của Đài Loan sẽ nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng), các bạn vui lòng đăng nhập trước thời gian hệ thống mở để chuẩn bị.

  1. 本組接受本人報名。請考生登錄華測報名網站報名考試:https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

Website đăng kí dự thi (không nhận đăng kí trực tiếp): https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

  1. 有關考試資訊,請跟本組聯繫,電話 +84-24-38335501 分機 8459,Email: tweduvn@gmail.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ với Phòng Giáo dục theo số điện thoại +84-24-38335501 nhánh 8459, Email: tweduvn@gmail.com

👉 ngón trỏ trái chỉ sang phải -  ? nghĩa biểu tượng cảm xúcĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG TRUNG PHỒN THỂ TẠI ĐÂY

👉 ngón trỏ trái chỉ sang phải -  ? nghĩa biểu tượng cảm xúcĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY 

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng